nadozvilli: (pic#7920588)
[personal profile] nadozvilli
На комісії з приводу логопедичної групи малому давали різні завдання. Майже все він виконав. А от ділити за ознаками на дві купки і вибирати зайве не захотів.
Вдома я з ним пробувала вирішити таке завдання на визначення зайвого. Пояснювала, чому щось там на картинці зайве і навіщо його треба викинути. Але малий справжній господар - казав мені: "Хай буде. Не треба викидати."
Нажаль, я не знала цього минулого року. А цього року на обласній комісії мені пояснили, що коли у дитини проблеми з мовленням, а в садку є логопед, то він має проводити індивідуальні заняття з такою дитиною. Незалежно від того, попала вона в логопедичну групу, чи ходить в звичайну. Аналогічно з психологом. Якщо дитині потрібні заняття з психологом, а в садку є психолог, то він має займатися з дитиною.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nadozvilli: (Default)
nadozvilli

April 2016

S M T W T F S
     1 2
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:07 am
Powered by Dreamwidth Studios