nadozvilli: (pic#7920588)
[personal profile] nadozvilli
Історію мені розказував друг.
Епіграф (анекдот):
- Поручик Ржевский, а правда, что корень женьшеня помогает при половом бессилии?
- В общем-то правда, корнет, если взять корень подлиннее и потолще и покрепче его привязать!

Було це в далекі 90-і роки. Саме в той час, коли з випивкою був напряг - і вибір був невеликий, і дорого було купувати якісне спиртне. Деякий час тоді було модно розбавляти спирт водою. А ще затарюватися в аптеці усілякими настоянками типу "Вігору" - і смачно, і недорого, і вставляє добре.
Ну от компанія молодих хлопців щось там відмічала і закінчилася у них горілка. Не вистарчило, треба посилати гінця, щоб докупив чогось етилового. Ну кого посилають зазвичай? Найрозумніші не пішли - послали "найпростішого". Всі скинулись останніми грошима і сказали йому купити чогось, щоб вийшло побільше випивки.
Приходить гонець, приносить випивку. Ага. В аптеці купив настоянку женьшеню. Ту що в день по чайній ложці рекомендовано пити. А виходить хлопці випили зразу хто по місячній, а хто по більшій дозі. Всі молоді організми на женьшеневу настоянку через деякий час відреагували специфічно - чоловіче достоїнство приготувалося виконувати свій обов'язок і не збиралося ніяк падати. Ніякі народні методи типу холодної води і т. п. не допомагали. Кілька днів ефект тримався. Дуже незручно було хлопцям. Більше того розумника за спиртним не посилали.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nadozvilli: (Default)
nadozvilli

April 2016

S M T W T F S
     1 2
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:08 am
Powered by Dreamwidth Studios