Що це?

Mar. 7th, 2016 10:00 am
nadozvilli: (pic#7920588)
[personal profile] nadozvilli
P2200008-

А от і не вгадали. Це ми замовляли на тініділ усякі дрібнички для гаджетів. І заодно замовили для дитячих експериментів кульки, що вбирають воду. Нажаль ті фотки, де було видно, які ті кульки були маленькі, десь пропали. Але ми їх виміряли перед тим як кидати у воду. Вони мали приблизно 3 мм в діаметрі, а збільшились до 1 см і з непрозорих стали прозорими. Жаль, що так мало тих кульок - з приблизно 100 штук кульок вийшов об'єм в один стакан. Цікаво, чи такі десь у нас продаються. Я б купила кольоровий набір. Ці кульки можна лишати у вазонах з квітами, коли надовго їдете з дому, а можна засипати в прозорі вази і ставити в них квіти.
P2200009-
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

nadozvilli: (Default)
nadozvilli

April 2016

S M T W T F S
     1 2
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:09 am
Powered by Dreamwidth Studios